Zarejestruj się lub Zaloguj się

Dodaj ogłoszenie Moje ogłoszenia Konto

Grupa Wydawnicza Polska Press

Dodawanie ogłoszenia

System wymaga zainstalowanej wtyczki Flash.
Minimalna wersja to 10.
Pobierz wtyczkę Flash
Aby kontynuowac zaakceptuj regulamin

REGULAMIN SERWISU ogłoszenie.polskapress.pl

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem serwisu znajdującego w Internecie pod adresem http://ogloszenie.polskapress.pl (zwanym dalej jako serwis ODG) jest Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 522-01- 03-609, telefon +48 22 201 44 00, e-mail: ogloszeniadrobne@polskapress.pl zwana dalej Wydawcą lub Spółką.
 2. Płatności za usługi opisane w niniejszym regulaminie:
  1. dokonywane przelewem obsługuje DialCom24 Sp. z o.o. 60- 327 Poznań, ul. Kanclerska 15, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164;
  2. dokonywane kartą płatniczą / kredytową obsługuje PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068).
 3. Serwisami Internetowymi w rozumieniu niniejszych Zasad są w szczególności serwisy internetowe znajdujące się w Internecie pod adres https://gratka.pl, których regulamin znajduje się na stronie https://gratka.pl/regulamin/ (w rozumieniu niniejszych Zasad jako Regulaminy Serwisów).
 4. Wszelkie oznaczenia pisane wielką literą będą miały znaczenie nadane im w Zasadach Ogólnych zamieszczania Ogłoszeń w Tytułach Wydawcy (dalej: Zasady Ogólne) dostępnych w Internecie pod adresem https://polskapress.pl/pl/reklama/zasady-zamieszczania-ogloszen, chyba że co innego wynikałoby z treści niniejszych Zasad Szczególnych Zamieszczania Ogłoszeń Drobnych w Tytułach Wydawcy (dalej: Zasady Szczególne). W/w zasady ogólne oraz Zasady Szczególne Zamieszczania Ogłoszeń Drobnych (ZSZOD) dostępne pod linkiem https://polskapress.pl/pl/reklama/zasady-zamieszczania-ogloszen stanowią integralną część niniejszych Zasad Szczególnych w zakresie opisanym w pkt 6 poniżej.
 5. Zakres stosowania Regulaminów Serwisów wskazano w pkt 6 poniżej. Przed zleceniem opublikowania Ogłoszenia Drobnego w Serwisach Internetowych oraz Tytule Wydawcy, Użytkownik / Ogłoszeniodawca ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminów Serwisów oraz Zasad Ogólnych. Zlecenie publikacji Ogłoszenia Drobnego w Serwisach Internetowych oraz Tytule Wydawcy oznacza akceptację postanowień Regulaminów Serwisów oraz Zasad Ogólnych, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych Użytkownika / Ogłoszeniodawcy.
 6. Serwis ODG jest serwisem internetowym umożliwiającym umieszczanie z jednego miejsca Ogłoszeń Drobnych w wybranych Tytułach Wydawcy oraz wybranych Serwisach Internetowych. Zlecanie i zamieszczanie Ogłoszeń Drobnych w Tytułach Wydawcy oraz Serwisach Internetowych będzie odbywało się zgodnie z postanowieniami Zasad Ogólnych, niniejszych Zasad Szczególnych Zamieszczania Ogłoszeń Drobnych Dwumediowych, odpowiednich Regulaminów Serwisów, oraz ZSZOD, przy czym niniejsze Zasady Szczególne będą miały zastosowanie w zakresie nieuregulowanym w odpowiednich Regulaminach Serwisów, ZSZOD, a Zasady Ogólne będą miały zastosowanie w kwestiach nieregulowanych wszystkimi w/w dokumentami.
 7. Niniejsze Zasady Szczególne stanowią uzupełnienie Zasad Ogólnych, a ich postanowienia (poza przypadkami gdzie zostało to wyraźnie wskazane) w żadnym stopniu nie uchylają żadnego z postanowień Zasad Ogólnych.
 8. Konsumentem w rozumieniu niniejszych Zasad jest konsument w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego

Rozdział II. WARUNKI SZCZEGÓLNE REALIZACJI ZLECEŃ

 1. Ogłoszenia Drobne są drukowane w Tytułach wydawcy w ramach tematycznych rubryk i podrubryk, przy zastosowaniu czcionki o stałej wielkości i kroju, przyjętej przez Wydawcę dla danego Tytułu lub wydania Tytułu.
 2. Ilość i tematyka rubryk może być zmieniana w zależności od ilości Ogłoszeń Drobnych o danej tematyce, które mają być opublikowane w danym wydaniu Tytułu.
 3. Ogłoszeniodawca przy składaniu Zlecenia może wskazać, do której z rubryk i podrubryk należy zakwalifikować jego Ogłoszenie Drobne. Gdyby okazało się, że w wydaniu Tytułu, w którym ogłoszenie takie ma się ukazać, nie ma określonej rubryki lub podrubryki, lub Ogłoszeniodawca nie wskazał rubryki lub podrubryki, Wydawcy przysługuje uprawnienie do zamieszczenia Ogłoszenia Drobnego w innej rubryce lub podrubryce, możliwie zbliżonej tematycznie do treści Ogłoszenia Drobnego.
 4. Wskazując rubrykę lub podrubrykę, w której Ogłoszenie Drobne ma się ukazać, Ogłoszeniodawca powinien wskazać rubrykę lub podrubrykę możliwie odpowiadającą treści Ogłoszenia Drobnego.
 5. Wydawcy przysługuje uprawnienie do ostatecznego sklasyfikowania Ogłoszenia Drobnego do danej rubryki lub podrubryki.
 6. Stosowne informacje na temat sposobów płatności za zlecenia dostępne są pod adresem http://www.przelewy24.pl oraz https://www.paypro.pl/.
 7. Cena za zamieszczenie Ogłoszenia Drobnego w Tytule oraz w Serwisie Internetowym (jeżeli podlega ono zamieszczeniu w Serwisie Internetowym zgodnie z Zasadami Ogólnymi) jest ustalana zgodnie z obowiązującym Cennikiem, w tym dla danego Serwisu Internetowego, przy czym podstawę obliczenia ceny stanowi jedna linia (zawierająca nie więcej niż 35 znaków), chyba że co innego wynika z odpowiedniego Cennika. Wydawca może różnicować w Cenniku ceny Ogłoszeń Drobnych, w tym w szczególności w zależności od ich tematyki, jak również ustanawiać rabaty i promocje na wszystkie lub poszczególne rodzaje Ogłoszeń Drobnych.
 8. Wyjątek od zasad zawartych w punkcie 7 stanowią Ogłoszenia Drobne zlecane przez dedykowaną stronę w serwisie do zlecenia Ogłoszeń Drobnych ze wskazaniem rubryki Turystyka. Przy cenach zgodnych z obowiązującym Cennikiem publikacja ogłoszenia w rubryce następuje tylko we wskazanych Tytułach tj. z pominięciem publikacji w Serwisie Internetowym.
 9. Wydawca nie zapewnia stałego układu graficznego stron, na których w Tytułach oraz w Serwisach Internetowych ukazuje się Ogłoszenia Drobne.
 10. Ogłoszeniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za treść Ogłoszenia Drobnego, w tym także odpowiedzialność w stosunku do Wydawcy oraz osób zatrudnionych lub współpracujących z Wydawcą, za wszelkie szkody, które poniósł Wydawca w związku z publikacją Ogłoszenia Drobnego w Tytule lub Serwisie Internetowym.
 11. Wydawca może uzależnić publikację Ogłoszenia Drobnego od przedstawienia przez Ogłoszeniodawcę odpowiednich dokumentów, takich jak np. dowód tożsamości, zezwolenie, licencja lub koncesja, dokument potwierdzający prawo do wykonywania zawodu itp. lub od złożenia dodatkowego oświadczenia określonej treści. W szczególności Wydawca będzie wymagał; a. druku Zlecenia podpisanego własnoręcznie przez lekarza ogłaszającego swoją działalność wraz z pieczęcią lekarską, zawierającą numer prawa wykonywania zawodu.
 12. Treść Ogłoszenia Drobnego nie może naruszać prawa, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów. Treść Ogłoszenia Drobnego nie może dotyczyć jakiejkolwiek niedozwolonej działalności, ani stanowić niezgodnej z prawem reklamy. Wydawca może odmówić publikacji Ogłoszenia Drobnego z dowolnej przyczyny. Treść Ogłoszenia Drobnego nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich.
 13. W sytuacji, o której mowa w punkcie 12 Wydawca zwraca całą kwotę wynikającą z zamówienia usługi na konto Zlecającego.
 14. Ogłoszenia Drobne będą zamieszczane w poszczególnych Tytułach w podrubrykach według kolejności alfabetycznej.
 15. W przypadku, gdy zgodnie z Zasadami Ogólnymi, dane Ogłoszenie Drobne zostanie zamieszczone również w Serwisie Internetowym, będzie ono w nim wyświetlane przez okres 30 dni od chwili wpływu opłaty na rachunek Wydawcy.
 16. Wydawca nie jest zobowiązany do przesyłania ofert i innych wiadomości od osób, które zapoznały się z treścią Ogłoszenia Drobnego, które zostały skierowane na adres redakcji odpowiedniego Tytułu do Ogłoszeniodawcy.
 17. Użytkownik może żądać zwrotu należności zapłaconej za daną usługę w całości lub w części tylko wtedy, gdy sytuację taką dopuszczają przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub niniejszy Regulamin. W szczególności niewykorzystanie wykupionej usługi w całości nie upoważnia bez ważnej podstawy prawnej do żądania zwrotu proporcjonalnej części zapłaconej ceny.
 18. W przypadku zaznaczenia przez użytkownika chęci otrzymania faktury w wersji elektronicznej, na wskazany przez niego adres e-mail zostanie wysłany jej obraz elektroniczny w ciągu 7 dni roboczych od daty finalizacji transakcji. W takiej sytuacji użytkownik wyraża zgodę na otrzymanie faktury w takiej formie i rezygnuje z otrzymywania faktury w wersji papierowej. W przeciwnym wypadku w celu uzyskania faktury w wersji papierowej użytkownik powinien wysłać wiadomość na adres faktury@polskapress.pl w ciągu 7 dni od daty finalizacji transakcji.
 19. W procesie zawierania umowy na odległość na usługi opisane w niniejszych Zasadach Szczególnych Użytkownik / Ogłoszeniodawca winien podać prawidłowy adres e-mail, na który Spółka wyśle w formie wiadomości e-mail potwierdzenie zawarcia odnośnej umowy wraz z informacjami, o których mowa w art. 12 ust.1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) oraz potwierdzeniem wyrażenia przez Użytkownika / Ogłoszeniodawcę zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy, o ile taka zgoda została udzielona.
 20. Użytkownik/ Ogłoszeniodawca będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia w tym za pośrednictwem formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Umowa na świadczenie usług zawarta jest w momencie otrzymania przez konsumenta od Spółki stosownego potwierdzenia zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie oświadczenia woli przed tym terminem. Treść formularza stanowiącego załącznik do w/w ustawy, uzupełnionego o dane adresata, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Nadto konsument może dokonać odstąpienia przez wypełnienie i wysłania formularza znajdującego się do pobrania tutaj.
 21. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Spółka wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Spółkę utraci prawo odstąpienia od umowy – w szczególności odnośnie publikacji Ogłoszeń w Tytułach Wydawcy,
  2. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  3. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Spółkę o utracie prawa odstąpienia od umowy,
  4. w pozostałych przypadkach przewidzianych przepisami art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).
 22. W zależności od rodzaju umowy zawieranej przez konsumenta ze Spółką, Spółka może z uwagi na naturę oferowanej konsumentowi rzeczy lub usługi:
  1. wymagać zgody konsumenta na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość;
  2. wymagać zgody konsumenta na wykonanie usługi w całości przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość;
  3. wymagać zgody konsumenta na rozpoczęcie świadczenia w postaci dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość.
 23. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy po dokonaniu płatności przez konsumenta płatność tytułem zwrotu zostanie przesłana w terminie 14 dni kalendarzowych w taki sam sposób w jaki dokonano płatności, a w przypadku braku możliwości takiej zwrotnej płatności – przekazem pocztowym, chyba że Spółka ustali z konsumentem inny sposób zwrotu pieniędzy.
 24. Jeżeli konsument żąda rozpoczęcia świadczenia usług (w szczególności publikacji ogłoszeń w Serwisach Internetowych) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na tą usługę, a następnie konsument odstąpi skutecznie od takiej umowy, konsument zobowiązany będzie zapłacić Wydawcy kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której konsument odstąpił skutecznie od umowy.

Rozdział III. WYMOGI EDYCYJNE OGŁOSZEŃ DROBNYCH

 1. Numery telefonów w treści Ogłoszenia Drobnego muszą być podawane według następującego schematu:
  1. dla numerów telefonów stacjonarnych: 00/000-00-00 (przy czym cyfry przed ukośnikiem odnoszą się do numeru kierunkowego); b. dla numerów telefonów komórkowych: 000-000-000.
 2. W przypadku gdy w treści Ogłoszenia Drobnego podano numer telefonu zagranicznego operatora telefonicznego, treść Ogłoszenia Drobnego powinna zawierać także wskazanie kraju, którego ten numer telefonu dotyczy.
 3. Tekst ogłoszenia nie może być poprzedzony znakami takimi jak wykrzyknik, cudzysłów, nawias itp. oraz zbitkami liter takimi jak w szczególności zbitka „aaa”.
 4. Numer telefonu Ogłoszeniodawcy powinien być umieszczony na końcu treści Ogłoszenia i podany zgodnie ze schematem wskazanym w ust. 1 powyżej.
 5. Ogłoszenia Drobne muszą rozpoczynać się od słów, za wyjątkiem ogłoszeń dotyczących konkretnych modeli produktów (takich jak np. marki samochodów), które mogą rozpoczynać się od wskazania nazwy lub numeru modelu.
 6. Ogłoszeniodawca zamieszczający Ogłoszenie Drobne dotyczące sprzedaży pojazdu, powinien w treści tego Ogłoszenia Drobnego podać markę i model pojazdu oraz województwo, w którym pojazd ten się znajduje, natomiast Ogłoszeniodawca zamieszczający Ogłoszenie Drobne dotyczące nabycia pojazdu, powinien wskazać w jakim województwie chciałby dokonać zakupu.
 7. Treść Ogłoszenia Drobnego nie może składać się wyłącznie ze skrótów, musi być jasna, czytelna i zgodna z zasadami pisowni i gramatyki języka polskiego. Ponadto treść Ogłoszenia Drobnego nie może zawierać słów obraźliwych, wulgaryzmów lub innych zwrotów naruszających dobre obyczaje.
 8. Treść Ogłoszenia Drobnego, w którym Ogłoszeniodawca informuje o chęci podjęcia pracy powinna wskazywać stanowisko lub rodzaj pracy, którą Ogłoszeniodawca chce podjąć, chyba że sprecyzowanie stanowiska lub rodzaju pracy jest niemożliwe (z treści Ogłoszenia wynika, że Ogłoszeniodawca chce podjąć jakąkolwiek pracę).

Rozdział IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zlecając Ogłoszenie Drobne przez Serwis Internetowy można jednocześnie zakupić lub zamówić (w wypadku prasy bezpłatnej) e-wydanie.
 2. Należność za e-wydanie uiszcza się poprzez wpłatę należnej kwoty wynikającej z opłaty za ogłoszenie i kod dostępu do e-wydania, w sposób i na zasadach właściwych operatorowi tego systemu. Stosowne informacje na temat e-wydań dostępne są pod adresem https://www.prasa24.pl. Zakup e-wydania następuje na zasadach opisanych w regulaminie dostępnym pod adresem https://www.prasa24.pl/regulamin/.
 3. Stosowne informacje na temat sposobów płatności dostępne są pod adresem http://www.przelewy24.pl oraz https://www.paypro.pl.
 4. Wydawcy przysługuje prawo do zmiany treści niniejszych Zasad Szczególnych. Zasady w nowym brzmieniu obowiązują od momentu ich publikacji na stronie internetowej Wydawcy znajdującej się pod adresem http://ogloszenie.polskapress.pl/regulamin/, mają zastosowanie na przyszłość i nie dotyczą zmian warunków umów zawartych przed dniem zmiany.
 5. Zmiany Regulaminów Serwisów oraz Zasad Ogólnych odbywają się w sposób w nich wskazany i wiążą Użytkownika / Ogłoszeniodawcę od momentu i na zasadach w nich wskazanych.
 6. Wszelkie reklamacje związane z umieszczaniem Ogłoszeń Drobnych w Serwisach Internetowych rozpatrywane są wedle postanowień Regulaminów Serwisów. Wszelkie reklamacje związane z umieszczaniem Ogłoszeń Drobnych w Tytułach Wydawcy rozpatrywane są wedle postanowień Zasad Ogólnych.
 7. Minimalne wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania z serwisu ODG to: Komputer PC wyposażony w:
  • procesor 2,33 GHz Intel® Pentium® 4, AMD Athlon® 64 2800+ lub szybszy (albo jego odpowiednik),
  • 128 MB pamięci RAM,
  • 128 MB pamięci na karcie graficznej,
  • system: Microsoft Windows XP lub wyższy,
  • przeglądarka: Internet Explorer 6.0 i nowsze wersje, Mozilla Firefox 3.0 i nowsze wersje, Google Chrome3, Safari 4.0 i nowsze wersje, Opera 9.5 i nowsze wersje. Niniejsze Zasady Szczególne obowiązują od dnia 07.02.2019 r

Uwaga - zanim umieścisz ogłoszenie zapoznaj się z regulaminem. Umieszczenie ogłoszenia jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu.

© 2000-2020 Polska Press Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka Prywatności | Kontakt